NYITÓ OLDAL
RÓLUNK
MŰKÖDÉSÜNK
FÜST MILAN ÍRÓI ÉLETMŰVÉNEK ÁPOLÁSA
DOKUMENTUMOK
GALÉRIA
KAPCSOLAT
HÍREK
Magyar EnglishFrançaisGerman
Bodnár György

Utak Füst Milán költészetéhez

 

Füst Milán befogadástörténetének közhelye, hogy ő magányos bolygó volt a modern magyar líra kozmoszában, amely fáradhatatlanul járta a maga útját önmaga körül, miközben szemlélői nem látták, csak érezték, s mozgásának magyarázatát sejtésekkel igyekeztek megközelíteni. Nélkülözhetetlen ez a megérző és sejtető kortársi méltatás is, de arra a csillagászatra emlékeztet, amely az űrbeli mozgásokból és devianciákból következteti, hogy közegükben egy égitestnek kell lennie, amelynek megfigyeléséhez azonban nincs műszere. Mi az utókor emberei vajon nem vagyunk-e önteltek, ha azt véljük, hogy mai költészettudományunk láttatni is és vizsgálni is képes Füst Milán életművének magányos bolygóját? Ám ha hiszünk is az elmélet és a módszertan modern „műszereiben” – a rendszeres és fogalmi gondolkodásban – , aligha nélkülözhetjük a hozzá vezető utat, amely bekapcsol az irodalomtörténet párbeszédébe és továbbkérdez, majd visszakérdez. Tudta ezt Füst Milán is, amikor válogatott verseinek függelékében szemelvényeket mutatott be méltatóinak szövegeiből, s még akkor is ragaszkodott idézésükhöz az újabb kiadásban, amikor önreklámozással gyanúsították. Nemcsak azért tette ezt, mert verseinek az ő korában kevés barátja volt, hanem mert a mű és olvasó kapcsolatában ő is szükségesnek vélte „a költészet szakértőinek útmutatását”, azaz az előhívó gondolatok megfogalmazását.

Persze ez a párbeszéd nem az értő kortársakkal kezdődött el, hanem visszanyúlik a magyar irodalom modernizációjának kezdetéig. A szintézisre törekvő fogalmi gondolkodás azonban kénytelen megállítani a hajdan megindult végtelen folyamatot, s keresi azt a paradigmát, amely megkülönbözteti a huszadik század eleji megújulást a korábbi korszakváltásoktól. Régebben a művekben rögzített történelmi és társadalmi referenciális anyagokkal, vagy legfeljebb metaforikus megfogalmazásokkal igyekeztek igazolni a korszakváltásokat, az irodalmi modernségnek azonban éppen az ontológiai lényege önelvű meghatározást kívánt. Ez két eszményhez igazodott: az egyik a poétikai autonómia, a másik az individuum kifejezése, s kezdetben a szubjektivizmus.

         Ez a két eszmény azonban nemcsak a tiszta ész és az írói műhelyek terméke, hanem a kor gazdasági és társadalomtörténeti változásainak függvénye és kifejezője is. A premodern és modern magyar irodalom a polgári ideálokat és életmotívumokat fejezte ki először, majd felismerte önnön szerepének megváltozását is. Először a politikával és a hatalommal szemben törekedett függetlenségre, majd irodalom-felfogásában is önnön belső törvényeinek érvényesítéséből indult ki. Ez a folyamat kölcsönhatásban volt a haladottabb nyugati irodalmak megismerésével és hatásával is, s egyszerre szolgálta az olykor elkésett hiánypótlást és az egyidejű világirodalmi párbeszédet. Aligha véletlen, hogy a kor elégedetlen írói először a naturalizmushoz fordultak, amely a korábban uralkodó eszményítő realizmus követelménye alól szabadította fel őket. Azután az egymást követő modern irányzatok egyszerre vitték tovább elődjük gondolatmenetét és vállaltak új paradigmát. Így követte a naturalizmust az impresszionizmus, a szecesszió, a szimbolizmus majd az avantgarde. A világirodalomban a korstílusok ellehetetlenülése és Magyarországon a szellemi elkésettség következtében a modern magyar irányzatok összetorlódtak. Ahogy az irodalmi modernség költő-reprezentánsa, Ady Endre írta: „Nálunk összeszaladt ősz, tél, tavasz, nyár”. Ezt nevezte már a kor irodalomtörténete is stílpluralizmusnak.

         A Nyugat költőinek többségét a személyesség, az én-tudat kifejezésvágya vezérelte. De elsősorban a festészet hatására a művészettörténész és művészetfilozófus Fülep Lajos Cézanne nyomán már 1908-ban felismerte, hogy az empirikus én után a modern művészetnek és irodalomnak ismét fel kell fedeznie és újra kell fogalmaznia a kultikus korok metafizikai én-jét. Füleppel egy időben a filozófus és esztéta Lukács György ugyanezt a gondolatot fejezte ki, mikor a Nyugat szubjektivizmusával és az impresszionizmussal vitatkozó cikkének ezt a címet adta: Az utak elváltak (1910).

         A magyar modernség szükséges második korszakváltását megelőlegező programot és gyakorlatot azonban tőlük függetlenül a Nyugat elindítóinál néhány évvel fiatalabb Füst Milán (1888-1967) valósította meg még az 1910-es években.

         Ha kigyűjtjük Füst Milán méltatóinak vezérszavait, kezdettől fogva egy objektív líra elméleti mozaikképe áll előttünk. Még meg sem jelent Füst Milán első verseskötete, amikor Karinthy Frigyes az objektív szomorúság költőjének nevezi őt, s azonnal meghúzza e jelző gondolati koordinátáit: Füst Milán minden kis érzésnek végtelen perspektívát ad, bennük az abszolutat keresi, s kozmikus erőket követ; a kifejezést a fényhatásokra bízza, miközben még a valőrt is vaskossá és anyagivá teszi. E megközelítések összege pedig: filozófiával a szívében nem lehet a költő impresszionista (1909). Füst Milán első verseskötetének megjelenése (1914) azután sorra szólaltatja meg az értő méltatókat, akik valamennyien Karinthy megközelítéseinek nyomvonalán haladnak tovább. Kosztolányi Dezső is komornak látja különös költőtársát, s verseinek e hangulatát ő sem a szubjektum megnyilatkozásának érzi. A pontos és gyors asszociációk szárnyán – írja róla – a dolgok fölé emelkedik, a tiszta szemléletig, és Schopenhauer-i értelemben – objektív lírát ad, általa a törvény és az igazság szólal meg. Új felismerésként pedig hozzáteszi, hogy pátosz világítja meg komor tájait, verstípusban pedig legtöbbször az ódához tér vissza, amelyet váratlan kitérésekkel közelivé és modernné tesz. Kosztolányi hosszú ideig folyamatosan kíséri Füst Milán költői világának alakulását és szembesíti is azt a Nyugat esztétista vonzalmaival. Innen nézve külön helyen látja őt, aki kizár minden könnyűt és esetlegest. Nem szép akart lenni, hanem igaz önmagával szemben (1922). Kosztolányi idézett első megszólalása idején, 1914-ben Nagy Zoltán is kiemeli a Füst Milán-líra páratlanságát, s tartózkodását az esztétista eszközöktől. Kevés jelzőt és kevés metaforát használ – írja róla – , verseinek alakzatát a tisztán látott, plasztikusan és térben megírt víziók határozzák meg. A húszas években azután Komlós Aladár, aki egyszerre volt kortársa és történésze a Nyugat lírájának, különböző álarcokat fedez fel Füst Milán verseiben, amelyek mögött sohasem a szubjektum, hanem a halállal szembenéző emberi élet örök fájdalma húzódik meg. Aligha véletlen, hogy ebben a versvilágban Komlós egyetlen plan-aires sort sem talál. Úgy látja, hogy Füst Milán léhának érzi a szépség keresését, csak a lényeges igazságot akarja kifejezni. Innen származik tárgyilagossága, az esetleges egyéni érzések kiölése, az egész egzisztencia jelképeinek uralma. S ugyancsak a húszas években Kassák Lajos már ki is mondja, hogy Füst Milán antiimpresszionista, munkáiban a vizionárius lélek és a tudatos intellektus kettőssége mindig jelen van. Mondanivalójának tartalmi lényege, létérzése az állandó és tárgytalan félelem. Ehhez kapcsolódik a harmincas években Peterdi István, aki felismeri, hogy Füst Milán verseiben nem a látás, hanem a látomás fogalmazódik meg. Az elvontság világában érez a költő, s mégis csodálatosan konkrét, szinte fogható, amit leír. Füst Milán látomásainak kiemeléséhez a Nyugat harmadik nemzedékének költője, Vas István is visszatér a harmincas években, de ő nem a látással állítja szembe azokat, hanem a hasonlatokkal. Ezért úgy véli, hogy akár szürrealista költőnek is nevezhetné a kritika Füst Milánt (1934). Németh Andor ugyanebből az időből a költő kozmikusságát akarja pontosabban leírni. Nem a valót foglalják versei magukba – írja – , hanem a tájjal és atmoszférával érzékeltetett lelki állapotot. Tehát teljes valóságot szuggerálnak, s mindannyiszor ugyanazt az egzisztenciális paradoxont érzékeltetik: a valóság egyetlen valóság, ami ugyanakkor illuzórikus. A tárgyiasság pontosabb felfogását keresi K. Havas Géza is, s szerinte ez a személytelenséggel azonos, amely a kritikus T.S. Eliot depersonalisation-fogalmával is helyettesíthető lenne. 1947-ben Vajda Endre „nyomozása” innen vezet vissza az impassibilité szimbolista hagyatékához. Szerinte Füst Milánnak ki kellett kerülnie, hogy első személyben megszólaló lírai hőse szócsővé váljon, s ezt azzal érte el, hogy különböző szerepeket bíz rá. A költő a biblia, a görögség vagy a középkor tájain bolyong, de élményeit egy pszichológiai térre átvitt, mallarmésan szigorú és sűrített, Parnasse-on túli parnasszizmusban fejezi ki. Így akkor is lírai, amikor regényt ír, és objektív, ha költeményt.

         Amikor Kosztolányi kijelenti, hogy Füst Milán nem szép akart lenni, hanem igaz önmagával szemben, akkor nemcsak a szubjektív én-felfogással állít szembe egy másikat, hanem ennek formai következményeire is utal. Aligha véletlen, hogy már 1914-es méltatásában leírja, hogy Füst Milán verseiben szólal meg először a magyar vers libre. 1922-ben pedig már a fogalom tartalmát is összefoglalja: Füst Milán engedett a belső sugallatnak, mely szólni ösztönözte, nem törődött azzal, hogy ezek az igék széttépték a ritmust, megölték az akkor divatos rímet, csak az igazságra ügyelt, s ennek tulajdonítom, hogy szabadverseit…azonnal elfogadtuk, nem vágyakoztunk ütemre vagy egyéb díszre. E verstípus mivoltáról ugyan azonnal vita indult, de a kifejezés tárgyának és konstrukciójának organikus kölcsönhatását Füst Milán lírájában a terminológia szkeptikusai is ugyanúgy írták le, mint Kosztolányi. Az utóbbiak közül – Kaffka Margitról szóló disszertációjában – Radnóti Miklós vállalta a versforma-kérdés elméleti tisztázását. Szerinte mivel a szabadvers formai műszó, lényege a szabadságra, a forma törvényeinek megbontására irányuló törekvés, tehát csak annyiban formateremtés, amennyiben benne a forma visszahatása, alakító ereje majdnem semmi, és megkülönböztető jegye – szemben az alakítással – éppen az alakulásban van. Innen nézve Radnóti úgy véli, hogy az általában szabadversnek jelzett és elfogadott művek legtöbbje nem szabadvers. Elfogadja Kassák véleményét, hogy Füst Milán versei sem szabadok, hanem csak kötetlenek. Füst lírájában – teszi hozzá Radnóti Miklós – az időmérték, ahol oldott, sajátosan oldott, ahol kötött, ott sajátosan az, de mindig a formai törvényszerűség alakítja és teszi szigorúan zárt struktúrává. Így egyöntetű marad tónustartása, amelynek vezérlője az egyetemes létszomorúság.

         Füst Milán befogadástörténetében az utókor felé vezető fejezetet Somlyó György testesíti meg, aki az Arcok és vallomások-sorozatban már 1969-ben megírta az életrajzot, pályaképet és műértelmezéseket integráló első könyvet a mesterről. Ez utóbbi szó itt nem stilisztikai fordulat szüleménye, mert Somlyó az a fiatal költő volt, akit Füst Milán hosszú időn át a legközelebb engedett magához. Így ő nemcsak a már idézett nagy nyugatosok méltatásait használhatta fel, hanem személyes emlékeit és Füst Milán kéziratos hagyatékát is. Természetesen összefoglalja Füst Milán költői tárgyiasságáról született megfogalmazásokat, de az eredettörténetet is feltárja, amely valóban egy kezdettől fogva önmaga körül keringő bolygónak mutatja a mestert. Azt a sorsdöntő eseményt idézi fel, amikor a húszéves Füst Milán először állított be Osvát Ernőhöz egy Peter Altenbergről írt tanulmányával. A különféle emlékezésekből Somlyó rekonstruálni igyekszik a kettőjük közötti párbeszédet, amelyből az emelkedik ki, hogy a fiatalember nem akar költő lenni, s céljait így foglalja össze: Gondolkodni tudok, akarok és szeretek. Líraellenes magatartásnak nevezték ezt akkor és később is, amely azonban nem a költészet ellen irányult, hanem az uralkodó irodalmi kánonnal szemben fejezett ki modern alternatívát. Tehát gondolat és líra egymásra utaltságának eszménye vezérelte Füst Milánnak már az indulását is, amelyet közvetlenül megfogalmazott az ugyancsak korai Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről (1909). Az a következtetése ennek a tanulmánynak, hogy a legnagyobb írók alkotásmódja a külső és belső látás szintéziséből fakad. A belső az egyént tükrözi, a külső pedig a létbe vetett ember egyetemes sorsát, s ez az örök dialógus eleve eltávolítja az írástudót a szubjektív lírától, s megnyilatkozását tárgyiassá teszi, mert személytelen és kozmikus. Ez a háttere annak a válasznak is, amelyet Füst Milán Osvátnak adott arról az útról, ha mégis vállalná a költészetet: Csak nem afféle csengő-rengő versikéket, tetszik tudni, hanem kedvem szerint valókat, amiktől az oszlopok dörögnek….

Ezzel az eszményével – amint már olvastuk – , Füst Milán szükségképpen magányos bolygó lett a Nyugat egén, de nem volt egyedül. Nem lehetett véletlen, hogy már első versközleményei után az a Karinthy Frigyes adott róla poétikailag is pontos jellemzést, akinek autentikus helyét  az irodalomtörténet ugyancsak a modern magyar  objektív líra fejezetében találja meg. S   az utókor  szintén a Nyugat objektív költői között látja Babits Mihályt, aki már Fogarasról írt az 1910-es levelében maga vállalja kettejük költői rokonságát: Azokat a művészi ideálokat látom az Ön művében, melyekért magam is…küzdöttem…Végtelen örömet okoz nekem, hogy nem vagyok egészen egyedül.

         Füst Milán objektív lírájában a paradigmatikus megkülönböztető jegyek felismerése és megfogalmazása persze függött a magyar irodalomtudomány fogalmi igényének felerősödésétől. A kortársi kritika olykor irodalomtörténeti távlatú felismerései és metaforái után a leírás elmélyítését poétikai elemzésnek kellett volna követnie, a magyar irodalomtudományban azonban az „élménykritika” mellett jó ideig a szellemtörténet képviselte a korszerű igényt, de az – mivel a szellemet tette a történelem ontológiai feltételévé – eleve műveken kívüli értékszempontot vállalt. Az 1948-as kommunista fordulat után, amikor az egyetemes irodalomtudományt már a szellemtörténetet vitató és azon túllépő irányzatok vezérelték, Füst Milán egész életműve kívül került a diktatórikus kánonon, s természetesen így azzal a kritikai párbeszéd is szünetelt. Majd csak az 1960-as-70-es évek fordulóján indult meg a magyar poétikai forradalomnak nevezett folyamat, amely lehetővé tette az idézett kortársi kritikák gondolatmenetének poétikai elmélyítését.

         Az első par excellence irodalomtörténeti portrét és pályaképet Ungvári Tamás készítette Füst Milánról  azonnal a kézikönyv műfajához igazodva az akadémiai irodalomtörténet ötödik kötetében. Szövege helyzetében talán érthető volt, hogy az 1960-as évek első felében a költő vallomásaira épített, ami csábító megoldásnak látszott, hiszen Füst Milán önreflektáló író volt. E mellett ő is azokból a kortársi méltatásokból indult ki, amelyeket maga a költő ugyancsak elhelyezett összes verseinek némely kiadásában. Mégis ez a gondolati mozaikkép majdnem minden fontos karaktervonást jelez, amelyek Füst Milánt szembesítették nemcsak a konzervatív hagyománnyal, hanem a Nyugat modernitásával is. Így a kézikönyv-fejezet felidézi a prózaiság vádját a konzervatív kritika részéről, a megértést kereső kritikusok megközelítései közül pedig kiemeli, hogy Füst Milán a Nyugat mozgalmában is rokontalannak látszott. Ungvári Tamás következő lépése természetesen az életrajz és az életmű interaktív kifejtése volt. Az élet átjátszott a műbe és fordítva – írja Füst Milán költői világáról, amely következésképpen főleg a prerafaelitákhoz vált hasonlóvá. Középkori barát lesz ő, de ez a kép az európai költészet századvégének beidegzése. Költőideálját Füst Milán 1909-ben a lesütött szemű ember metaforájával jellemezte. E személetből következik lírai objektivitása, amely Ungvári Tamás szerint alakváltás. Az életérzést tekintve a lázadás, az elvágyódás és a menekülés fejeződik ki ebben, poétikai következménye pedig a hasonlatok és a metaforák mellőzése, valamint a hatalmas pátosz, amely megadja e költészet egységes modalitását. S végül Ungvári műfaji dogmatizmustól mentesen ítéli meg Füst Milán gyakran emlegetett szabadversét is, amely valójában, mint már Kosztolányi, Nagy Zoltán és Radnóti jellemezte – kötöttebb, mint bármely modern társa. Ennek a verstípusnak a kohézióját a külső és belső szemlélet dialogikus működése teremti meg, amely a konkrét tartalmától megfosztott, tiszta indulatmenet kifejezéséhez vezet. Ungvári szerint nem véletlen, hogy Ady mellett Füst Milán volt a konzervatív kritika legnagyobb céltáblája, s az sem, hogy hatása a késői utódok költészetében támadt fel.

         E mozaikkép természetesen az elemzésnek még sok lehetőségét hagyta maga után, hiszen akár Füst Milán öninterpretációi, a kortársak észrevételei, akár pedig Ungvári kérdésfelvetései maguk szülték az igényt a poétikai és filozófiai minősítések elmélyítésére, s a felvetett fogalmak formai hatásmechanizmusának végigkövetésére.

         Kritikai közjátékként Füst Milán költészetének befogadástörténetében fontos szerepet játszottak Bori Imre tanulmányai. Az ő működésének közege, a jugoszláv művészetpolitika – miközben kilépett a szovjet függőségből – szabad utat engedett a legradikálisabb antiszocreálnak, az avantgarde-nak. Az irodalom önelvűségét kereső Bori Imre is nem a poétikai forradalomban, hanem az avantgarde szemléletben találta meg a maga felszabadítóját. S már első avantgarde áttekintésében (A szecessziótól a dadáig, 1969) az expresszionizmus vonzáskörében látja Füst Milánt. Ekkor azonban még elismeri, hogy az ő találkozásai az avantgarde tendenciákkal inkább párhuzamosságokat, mint azonosulásokat jeleznek.

         Három év múlva bebizonyosodott, hogy ez a rövid vázlat csak felütés volt Bori Imre gondolatmenetében, amelyet Füst Milán felfedezése ihletett és tematizált. Ekkor egész monográfiában bontakozott ki a vázlat alapfelismerése, s feltűnő, hogy egy nagy Kassák-könyvtanulmánnyal párosult egy kötetben. Ennek a címe a legprovokálóbb (Az avantgarde apostolai, 1971), mert maga az elemző áttekintés a Nyugat modernségének bírálatában radikális, a Füst Milán-i alternatíva keresésében ugyanúgy az objektív líra titka vezérli, mint Füst Milán kortársait és első méltatóit. Kiinduló pontja a francia szimbolizmus hatása a magyar irodalmi „forradalom” uralkodó költészettípusára, amiben a tizenkilencedik századiság továbbélését látja. Voltak kezdemények – írja Bori –, amelyek  más úton indultak el, de jelentőséget nem szereztek. Ilyen volt – a fiatal Balázs Béla, Lesznai Anna, Kaffka Margit és Kassák Lajos lírája mellett – Füst Milán költészete, amelynek ki nem mondottan is olyan szerepe volt a modern magyar lírai nyelv és vers kialakulásában, mint Apollinaire-nek  a franciában. Bori Imre úgy látja, hogy ennek ellenére az egy Weöres Sándoron kívül magyar költő alig kamatoztatta termékenyítően a modern költőiség alternatíváját.

         Ha összevetjük Bori Imre monográfiájában a verselemezéseket és a folyamatrajzokat Az avantgarde apostolai címmel, akkor alig találjuk meg annak fogalmait. Bori az avantgarde apostolának tekintett Füst Milánt legtöbbször olyan megkülönböztető jegyekkel jellemzi, amelyek az egész magyar irodalom modernizációjában világképi és poétikai pillérek. A hagyományos magyar lírafelfogással először ő is általában a modernséget állítja szembe. Füst Milán, akárcsak Kassák Lajos de az ő kezdeményeiket folytató, az egész huszadik századi magyar irodalom ’modern’ s európai jellegű, arculatú vonulata...mindeddig megbukott a hagyományos irodalomfelfogás vizsgáján, s éppen ezért Füst Milán méltó helyét még ezután kell kijelölni a magyar irodalom történetének első vonalában. Azután elidegenítőnek tekinti Füst Milán művészi technikáját, s ebből származtatja lírájának objektivitását. Közelebb jut az avantgarde paradigmájához, amikor Gulácsy Lajos vizionárius művészetéről és szürrealista vonásairól beszél s ebben a festő rokonának tekinti Füst Milánt. S végül expressis verbis avantgardistának nevezi költőjét, amikor annak szabadversét minősíti: „...valójában nem Füst ’szabadverséről’, hanem mondatfűzéséről kell beszélni...Édes és fanyar gyümölcsök tehát...a Füst-versek, s nyilván a szokatlannal szembeni fenntartásaink miatt  kell őket immaginárius realizációknak neveznünk, holott valójában Füst ’szürrealizmusáról’ kellene beszélnünk.”  De Bori Imre máshol visszatér korábbi vázlatának alapgondolatára is, amikor Füst Milán objektív líraiságában  egyfelől a létabszurditást, s másfelől az expresszionizmust fedezi fel. További megközelítő gondolatai a Füst-monográfiában a modernizáció világképi változásaira utalnak. Paradoxonnak tekinti, hogy amikor Babits Mihály A lírikus epilógiában ’a mindenséget vágyik versbe venni’, már megjelent Füst Milán első verseskönyve is, amely felkínálta a – legalábbis egyik – megoldást az én-felfogást belső vitájára. Így ő nemcsak az objektív költészet külső formáiban, hanem az önmagát felépítő egész versstruktúrában a lényeget, az eszenciát s az egzisztenciát akarja kifejezni.

         E fogalmi, világképi és verstipológiai keretek tágasságát megismerve nehéz elképzelni, miért váltott ki Bori Imre Füst Milán-értelmezése oly hosszan tartó és vissza-visszatérő vitát. Bizonyára a könyvcím hangsúlya nagyobbnak bizonyult,  mint a monográfia verselemzés-sorozata és folyamatrajza, s az is feltételezhető, hogy Bori Imre idézett utalásai mögött a kritika és az olvasó nem találta meg az avantgarde paradigmájának körülhatárolt megfogalmazását. A kritikusok és az olvasók bizonyára Bori Imre „örök avantgarde-jának” érvényességében kételkedtek, ahogyan Lukács György „örök realizmusá”-t is szembeállították az irodalomtörténeti korszak-kategóriákkal. Ha azonban eltekintünk ettől a sohasem elutasító vitától, akkor olyan érvényes és koherens gondolatmenetet fedezhetünk fel Bori Imre Füst-monográfiájában, amelyben a kezdeményező szerepet a tudománytörténet elismerheti.

         Ő az első, aki az elődök poétikai és világképi megfigyeléseit koherens rendszerben helyezi el. Ebben a személytelen személyesség kifejezése egyszerre költői magatartásforma és az objektív líra létrehozója. Itt az önkifejezés rejtettebb és áttételezett módozatai kerülnek előtérbe, s a kreatív alkotói indíték váltja fel a másoló technikát. Füst Milán látomásai sem jellemezhetők a szó köznapi sugallatával. Ő ugyanis egyszerre  vetíti a költői térbe a tapasztalatokat, s az azok lényegéről szerzett tudást. Ezért élesen figyeli a realitást, de nem azt írja le, amit látott, hanem azt, ami lelkében visszatükröződik. Önreflexiójának két kulcsfogalma a létérzés és a létbírálat. Versműfajaiban pedig olyan nem aktív formákat keresett, amelyeket a romantikus szellem a háttérbe szorított. Alakoskodás ez, amely a személyességgel integrálódik. Füst Milán e klasszicizmusa összefügg a belső és külső szemlélet örök szembesülésével, amelyet a költő fiatalkori tanulmányában megfogalmazott. A Füst Milán verseiben így festett világ két pólusa – a hétköznapi és a titokzatos – olyan feszültséget teremt, amelyben megjelenik a poétika és az etika, s a naturalizmus és a misztika. A Füst-vers lényege tehát az autonóm kép, amely a költő lelkében melengetett hangulatot árasztja, de az objektiváció révén jön létre. Ebben jól kitapintható a dualizmus a költői megoldásokban és látásmódban – egyfelől  a való világ újrateremtett képének közvetítésével, másfelől a világot belengő hangulat kifejezésével. Apró gesztusok leírásából születik itt a kép, amely fogva tartja az atmoszférát. Füst Milán tehát már fiatal korában felfedezte a maga számára a világot, s azt a sajátos, s csak rá jellemző nézőpontot, ahonnan az életidegenség és az egzisztencia egyetemes érvényű látványába merülhet el – művek változatos sorában keresve a feleletet. Így Füst Milán joggal tekinthető egy művű írónak, aki az Én felől a világra figyel, a világ felől pedig a legszubjektívebb önmagára. Állandóság ez az azonosulási kísérletek ellenében.

         Bori Imre szerint a lírikus Füst Milánnak voltaképpen csak két nagyobb korszaka volt, az egyik a tízes évek elején, a másik a húszas-harmincas évek fordulóján, pontosabban az 1934. esztendőben. Ez utóbbiban a változás akkor érhető tetten, ha felismerjük a hibátlan vers igényét, a Füst-i poétika teljes érvényesülését, amelynek immár csak egyetlen feladata van: kifejezni, megidézni és előállítani az irrealitásban is reális életérzést. Itt az ál első és harmadik személyűség, a szubjektivitásnak az alakoskodást lehetővé tevő formája, a versnemeknek és versfajoknak kiélezett alkalmazása (levél, motetta, középkorias műfajok), a nagyítás sajátos kimetsző technikája, a helyzetdalok kedvelése, a versmondatok jellemző funkcionalizmusa alakítja ki a Füst Milán-i hibátlan verset. Ennek struktúrája úgy alakul ki, hogy a vers világának vízszintes koordinátáját az öregség-élmény adja, a függőlegest pedig a versek tájképei, metszőpontjukban...az elidegenültség relációival. Az öregségben lelte fel Füst Milán fő gondolatának kifejeződését, amely nem az életkor időtlenségét állítja elénk, hanem az időtlen öregséget. A költő mindennek kifejezésében kifuthat az időből, de nem kell elszakadnia az élet konkrétumaitól sem. Az aggastyán mítoszának felhasználása teszi ezt lehetővé, amelyet Homérosz kora és a Biblia egyaránt megmintáz. Aligha véletlen, hogy Füst Milán költészetének antológia-darabja az Öregség.

         Bori Imre Füst-értékelését és értelmezését Bányai János folytatta, de immár az avantgarde paradigma vállalása nélkül. Az avantgarde apostolai-nak recenziójában Úgy véli, hogy Füsttel kapcsolatban az izmusok fogalmait jobb idézőjelbe tenni, s ezen még az sem változtat, hogy az irányzathívő Kassák a dokumentumban Füst-drámát közölt. Bányai szerint Füst Milán valójában magányos egyéniség, aki nem köthető egyetlen irányzathoz sem, bár életműve magán viseli az avantgarde néhány vonását. Apostol ő, de csak az életművét élő apostol.

         Bányai bizonyára 1971-ben közölte recenzióját, s ekkor már készülnie kellett a maga Füst-könyvének a megírására, mert az 1973-as dátummal került be a szakirodalmi jegyzékbe (Füst Milán költészetének struktúrája). Kis Pintér Imre tíz évvel később is úgy emlegeti e művet, mint amely csak kéziratban olvasható. S miután feltételezhető, hogy mindmáig kéziratban maradt, Füst Milán befogadástörténetének gondolatmenetébe Kis Pintér Imre ismertetése alapján helyezzük el. E szerint Bányai módszeres strukturális elemzéseket érvényesített, s szövegközelben maradva mind Somlyó, mind pedig Bori koncepcióját továbbfejlesztette. Irodalomtörténeti vonatkozásban Lukács György fiatalkori tanulmányára, az Esztétikai kultúrára épít, s másrészt esztétistának minősíti Füst Milánt, aki ezért a szellemi térben a Nyugat többi alkotójának rokona. Ő is szembenéz ezután  Füst lírájának objektív jellegével, s abban a súlypontot a költői Énben látja. Füst költészetében – írja – a költői Én nem a vers tematikájának a része, hanem a poétikájáé, ezért a létélmény állandóságával szemben a költői Én jelzője a változó tényező. A költői Én és a vers nyelvi anyagának a produktuma, s jellemvonásai egészében a vers grammatizáltságának a természetétől, a vers nyelvi felépítésétől függenek.

         A hetvenes évek elejétől a Babits-kutató Rába György is szükségképpen szembesült az objektív líra jelenségével a Nyugat hőskorában (1972). Abból indult ki, hogy már a Figyelőben Osvát, Szini és Elek Artur, utóbb pedig a Nyugatban Lukács György kifejtette egy, a pillanat és a töredék érzékeltetésénél átfogóbb ars poetica-igényét. „A nyugat költői forradalmának kettős célt kellett megvalósítania: meghonosítani az irodalmunkban még gyökértelen impresszionizmust, s ugyanakkor a világirodalmi tapasztalatok alapján meghaladni.” Az impresszionizmussal ellentétes póluson Babits mellett Rába György Füst Milánt fedezi fel, akinek „személyes személytelenségét” jellemezve Bori Imre könyvével is szembenéz. Az ő kiinduló pontja azonban Füst Milán lírájának fantasztikuma, amely tapasztalat fölötti mozzanatokban és jelenségekben, regés lénye különös vagy éppen sose látott viselkedésében mutatkozik meg. Ezt a regés világot Rába szerint az Ezeregy éjszaka ihlette, Füst Milán az arab krónikás magatartásával szövi tovább fantasztikumát, verseinek egyszerre tragikus és groteszk, magasztos és kisszerű világát. Így költészete világteremtés, „a tökéletlen élmények kijavítása”.  Rába szerint nem figyelünk eléggé Füst Milán búcsúversére, amely szinte költői testamentuma (Egy hellénista arab költő búcsúverse). Ennek intenciói szerint Füst költeményei egy természetbölcselő ősköltő tudatával, az egyetemes megrendülés érzésével a Mi beszédhelyzetében fogalmazza meg személyen túli mondanivalóit. Objektív költői világa így egy ősi természeti rend hierarchiájának mása, mely részben átveszi az Én problémáinak kifejezését, részben fölöslegessé teszi. S itt kanyarodik vissza Rába Bori Imre könyvéhez: Ebben a megvilágításban kereshetünk összefüggést Füstnek már első kötete.., valamint az avantgarde között.

         Ugyancsak 1978-ban Rába György egy nagyobb tanulmányban nagyítja ki a Füst-líra és az Ezeregy éjszaka összehasonlító elemzését. Értelmezése szerint, mint az Ezeregy éjszakában Füst lírájában is a természetfölötti plaszticitás homogén epikuma sugall központi jelentést, a keleti mesék érzékletessége, fantasztikuma, s ősi, animisztikus világképe ösztönzi Füst lírai világteremtését, s kapcsolja össze annak önkínzó szenvedélyét a látomásokkal, világfájdalmas alanyiságát pedig az

objektív lírikus közvetett közvetlenségével.

         1983 újra monográfiát hoz a Füst Milán-szakirodalomban. Kis Pintér Imre, amikor A semmi hőse (1983) című könyvét kiadja, maga is leírja, hogy a költő harmadik monográfusa, tehát irodalomtörténészként fel kell vázolnia elődei eredményeit és gondolatmenetét, hogy a maga koncepcióját megfogalmazhassa és a folyamatrajzokban, valamint a műelemzésekben érvényesíthesse. S ezek az ismertetések helyenként szükségképpen vitairatok is. Ungvári Tamásról például azt írja, hogy nem veszi figyelembe Füst életművében az esztétizmus ellen feszülő morális indítékokat. Somlyónál a személyes írói sértettség túlhangsúlyozását kifogásolja, míg Bori könyvében azt fedezi fel, hogy az avantgarde előkészítését bizonyító vonások előtérbe állítása elfedi az önnön gondolatainak kiszolgáltatott Füst Milán heroikus küzdelmeit. S végül, miközben kiemeli Bányai János és Rába György Füst-tanulmányainak filológiai és gondolati eredetiségét, szükségesnek tartja megjegyezni, hogy mint minden mélyfúrás, ezek is csak egyetlen szűkre szabott szempontból vizsgálódnak.

         A maga koncepciójának megfogalmazásában és gondolatmenetének indításában Németh Lászlót idézi: a művészet, ha nincsen mögötte emberi biztosíték: a formák szofisztikája...Ebből vonja le a következtetést, hogy az ő fejtegetései az emberi biztosítékokat szeretnék felmutatni Füst Milán költészetében. Számol azonban azzal, hogy bár a költő kezdettől fogva életproblémái megoldását várja a művészettől, lírája formátumát és jellemzőit nem ezekben, hanem a végigvitel következetességében kell keresnünk. Az élet teljes érvénytelenségét és a lélek elidegenedését éppen az bizonyítja, hogy Füst a megtörténttel szemben a megtörténhetett volna helyzetét érzi hitelesnek, az élet helyett pedig a róla lehetséges gondolatot. Költészete így voltaképpen érzéki formát öltött bölcselet. Indulása idején tehát két eszmény lebegett előtte: a kifejezéssel való bensőséges, feltétlen azonosulás és ugyanakkor a minden személyes egyedei vonatkozástól megfosztott közlés. Lírája így fiktív tudat-líra, absztrakt kifejezés, élmények általánosítása, a jelenségek felemelése a lényegiségek világába, a gondolatélmények expresszív kifejezése, s ugyanakkor azok érzéki voltának megőrzése. Így születnek meg Füst Milán nagy erejű szimbólumai és allegóriái. Költészete így egyszerre lesz nyomatékosan valóságnélküli és ontologikus. S igaz, hogy következetességeiben rokontalan, de kétpólusú gondolkodása összekapcsolja az osztrák-magyar monarchia századfordulói szellemiségével. A konkrét szövegelemzések pedig Kis Pintér Imre könyvében azt bizonyítják, hogy Füst Milán a szabadon lebegő képzeteket, alakokat, jelképeket vagy szavakat átpoetizáltan építi be a maga versvilágába, ami ironikussá teszi eszköztárát. S itt ugyancsak az irónia eszközei a szándékos anakronizmusok és a nyelvi archaizálások.

         Füst Milán világképi gondolkodásának végigvitele az ontologikus végső kérdésekig a halált állítja motívumainak középpontjába, ami a létezés abszurditásának sűrített mozzanata. S e pontról válik láthatóvá, hogy a Füst-líra legkülönösebb formajegye, a költői szerepjátszás, a stilizálás, a maszk annak a kényszerűsége, akinek nincs egyetlen igazi szerepe.

         Kis Pintér Imre újabb megközelítési pontja Füst Milán erkölcsi monomániája, amelyről szerinte kevés szó esett a szakirodalomban. Ezzel függ össze a halál motívuma, amely a semmibe vezető életet zárja le. Kérdésfelvetése tehát evilági, azaz elsősorban erkölcsi természetű. Jellegadó konfliktusa: a költő a tehetetlenség logikailag teljes állapota ellen szegül..., a semmivel felesel, a széllel pöröl. Konfliktusát tehát egyértelműen az erkölcs szférájára vetíti. Egyfelől ragaszkodik az erkölcsi igazságtevéshez, másfelől közte és az Isten, a Fejedelem, a Pártfogó között olyan totális a függőség, hogy tetteik erkölcsi viszonyba nem állíthatók. Ha a költő nem hálás, elfogadja az erkölcs relativitását, ha hálás, erkölcstelen. Füst kérdésfelvetése – foglalja össze Kis Pintér Imre – törvényszerűen újratermeli a megoldhatatlan konfliktust, s minél élesebb a logika, annál nyomatékosabban abszurd az egészről adott vízió. Az alapképlet tehát az egyén bűntelen bűnössége. Ebből a szokatlan konfliktushelyzetből következik, hogy a lírai személyiség a képzeletben kettéválik: az egyik rész az ember nélküli realitás, a másik az emberi realitás igazságával azonosul. Az ember itt nem a tőle idegen, rideg világegyetemmel, hanem önmagával küzd.

         Innen nézve figyelhető meg világosan, mi a különbség Füst Milán fiatalkori, régi és új versei között. Míg az előbbiekben a költi szubjektum csak homályosan körvonalazódik, inkább csak a tragikus hangoltság, a halál, az elidegenültség, a menekülés az abszurd élet logikailag megoldhatatlan problémái elől, a boldogtalanság és az elvágyódás általánosságában létezik, addig az új versek lírai személyisége egyéni, eleven személy, akinek gesztusait, gondolatait és érzéseit egy meglelt világkép föltétlen bizonyossága szervezi meg.

         Végül a költőnek két válasza marad. Az egyiket az igazság kínálja: olyan eszme vagy Isten, olyan létező, ami nincs. A másik pedig az esztétikai választás: a boldogság. Mint nagy kortársai – vonja le a végső következtetést Kis Pintér Imre – Füst Milán sem hajlandó egészében lemondani az igazságok fölött álló igazságról, s akkor a morál sem lehet többé az igazság őre, akkor az Igazság és Erkölcs szükségképpen formálissá, életellenessé üresedik. Akkor a hűségnek, erkölcsnek, szellemvezérelte életvitelnek, a partikuláris létezésen túlemelkedő, teljesebb emberségnek csak egyetlen valóságos, magányos esélye marad, a légy hű önmagadhoz, az önmegvalósítás esztétaesélye...Az aktív és teljes élet tehát az esztétáé. Ami ugyanolyan tragikus következtetés, mint az ontologikus végső válasz a létezés abszurditásáról.

         Az első rendszerezések után a Füst Milán-szakirodalomban újabb megközelítéseket tartott szükségesnek Angyalosi Gergely, aki A lélek lehetőségei című könyvében (1986) integrálni tudta a filozófiai és poétikai elemzést. Először Füst Milán lírájának társadalmi és politikai dimenzióit vizsgálta meg, amelyeket korábban csak az életrajz összefüggésében tartottak említésre méltónak. Arra figyelt fel, hogy a költő szerepjátszásainak színpadán a Művész a főszereplő, aki teljesen függő és kiszolgáltatott helyzetben van. A pártfogókhoz és a mecénásokhoz írt ódákban Füst Milán a művészt az abszolút értékek hordozójának tekinti, a pártfogót pedig gyilkos iróniával állítja elénk, aki  kiszolgáltatottá teszi hódolóit. S ebben a drámai viszonyban a lázadásra indító pénz ugyanúgy jelen van, mint Ady költészetében. De míg Ady disznófejű nagyura szándékos politikai célzat szülötte, addig a kapitalizmus ellen lázadó Füst Milán a stilizálás mögé húzódik, s abban majdnem maradéktalanul feloldódik, ami legbensőbb alkotói sajátosságaira irányítja figyelmünket. Innen nézve Füst Milán középkoriassága közhelyesnek látszik, s csupán az a figyelemre méltó benne, hogy világrendjében a költőnek és a bölcselőnek meghatározott helye van. Itt a művész szellemi szabadságát polgári foglalkozás alapozza meg, ezért a középkorias teremtett világot is benépesítik a kézműves filozófusok és a „hasznos” mesterséget űző költők. E tematikai összefüggés általános jelentése az írói mesterség morális hátterének megteremtését sugallja. Másrészt ezekkel a motívumokkal függ össze a költő görcsös műgondja, amely azonos Baudelaire igényével, a lírai műalkotás önmagába zárt tökéletességének megvalósításával. Következménye pedig Füst Milán életművében a gyakori újraírás, amely legtöbbször igazolni képes önmagát. Ebből az alapállásból – folytatja gondolatmenetét Angyalosi Gergely – kikerekedhetett volna egyfajta vértelen parnasszizmus is, Füst Milán azonban azért keresett klasszikus műfaji mintákat kötetei és versei belső szerkesztettségében, hogy azon át szólaltassa meg a modern ember belső világát. Minősítését Angyalosi egy Németh László-idézettel is alátámasztja: „Ő a klasszikus formákat idegesítette át; Füst elvetette a formát és leplezte az idegességet, a klasszikus líra hanghordozását vette fel, s egy latinosan átnemesített szabadverssel a latin mértéket pótolta; mondatok és képek sokszor bukolikus tárgyilagosságával és tárgyiasságával belső görcseit oldotta fel.” Az ókoriság – akárcsak a középkoriság – Füst Milán költészetében a távoliságot teremti meg, amely az egyén és a közösség viszonyának kifejezését stilizálttá, s egyidejűleg költői anyaggá teszi. Ebben a viszonyrendszerben a szubjektív élmény is elveszti egyediségét. Amit Angyalosi Gergely Lukács György 1946-os Füst-értékeléseinek fogalmaival ír le. Fenomenológiai módszernek nevezi Füst eljárását, szemben a pszichologizáló esztetizálással. Ez a költői gyakorlatban nem más, mint az eredeti élmény tudatos elidegenítése, a költemény ’szövegként’, tehát anyagként kezelése.

         Füst Milán hőseit már idézett egyik fiatalkori tanulmányában kifejtett külső és belső szemlélet kölcsönhatása határozza meg, tehát ezek a közösségben magányosak, az extrovertált mozgalmi ember típusától távol állnak. Füst Milán lesütött szemű alakoknak nevezi őket, s aligha véletlen, hogy a szakirodalom gyakran és kiemelten használja fel e metaforáját. Mivel Füst Milán magányos hőstípusa nem azonosítható sem az elefántcsonttorony lakójával, sem pedig az individuális megváltás hívőjével, a költő szükségesnek tartja egy lábjegyzetben közvetlen megfogalmazását is: „A kórus alatt a drámai vers egy fajtáját értem, melyet az elképzelt kar vezetője társai zenekísérete mellett elszavalna nagy tömeg nevében, tehát objektíven szólván.” Itt a költői szubjektum helyzete az Én és  a Mi között jelölhető ki. Füst költői szubjektuma kénytelen visszahátrálni a kórusba. A műalkotás csak magányba vonulva születhet meg, de ez a magány sohasem lesz teljes. „Ki lesütött szemmel jár – írja Füst Milán, –   apró vizeket lel az erdőn: S ha megitatja vele lelkét, így alkothat kedves remeket”. Angyalosi két heideggeri fogalmat használva autentikusnak nevezi a művész világát, mint az élet teljességének jelképét, amellyel szemben a közönséges (és esetleges) élet áll. Innen ered Füstnél és számos költőnél a mindennapi létezés elutasítása és a menekülés a művészetbe. Ebben az autentikus életben persze szükségképpen felmerül a halál és az Isten kérdése. Füst Milán egyik legkorábbi filozófiai felismerése az, hogy a világegyetem nem emberközpontú, Istene pedig közönyös és néma, s a halállal azonosul. A hit igénye tehát jelen van Füst Milán gondolkodásában, de nem párosul a megváltás lehetőségével. Ennek reményét itt a végtelenbe virradás s az evilági élet levetkőzése helyettesíti, s egyidejűleg a közösségi megváltás ugyancsak reménytelennek látszik. A forradalom az ember halálra ítéltsége miatt van kudarcra kárhoztatva. A változtatás esélytelensége tehát ontológai tény Füst Milán számára.

Ezután Angyalosi felveti a kérdést, hogy valóban tragikus-e ez a létfelfogás? A Művész mellett Füst Milán leggyakrabban felbukkanó hőse a Bölcs, akinek szerepe lényege szerint kizárja a tragikumot. Hiszen tragikum csak akkor képzelhető el, ha a hős sorsa, jelleme és szenvedélyei szoros egységben jelennek meg. Füst Milán Bölcse viszont átlátja a világ irracionalitását és a maga szenvedélyeinek értelmetlenségét, mert felismeri, hogy a bölcsesség valójában harc az ember teremtmény-volta ellen, s ugyanakkor a tétlenség elleni lázadás s a tevékeny élet lehetősége híján vonzódás a mozdulatlanság felé. „Ugyanakkor – zárja le e gondolatkört Angyalosi Gergely – az értékek mégis az élethez tartoznak ebben a világban, mivel az életből való távozás után, a hit transzcendens lehetősége híján nem jeleníthetők meg érzékletesen.” A megjelenítés így a semmire vetülhet rá. Füst Milán gondolatilag kivételesen egységes életművének központi motívuma tehát szükségképpen a Bölcs vagy az Öreg alakja.

         S Angyalosi Gergely vállalja a világkép-elemzés poétikai következtetéseinek megfogalmazását is. Már közben felveti, hogy a szimbólumokkal és metaforákkal szemben Füst Milán lírájában túlsúlyba kerül az allegória, amelyet azonban ő nem tekint minősítő fogalomnak. De a legfontosabb elméleti kérdést ebben a közegben nem a metafora és az allegória viszonya veti fel, hanem az objektív és imperszonális líra paradoxona. Angyalosi e két fogalmat mindig azonos értelemben használja és szakít azzal az irodalomtörténeti hagyománnyal, amely szerint a lírai objektivitás s a személytelenség ára az individualitás, mint pozitívum megszüntetése. Ő úgy véli, hogy az avantgardista megoldások többsége a hagyományos formák szétrobbantásával válaszolt erre a kihívásra, a másik úton járók azonban – például a szecesszionisták – a stilizálással feleltek, amely más művészi absztrahálásokkal együtt sajátos Én-t konstruál, s ebből hiányzik a hagyományos magánszféra, valamint a hangulatok hatása, miközben semmiféle kollektivitásban sem oldódik fel. Angyalosi itt követi elődei következtetéseit: Füst Milán a művész kreatív alkotó erejét használta fel – egy addig nem létező univerzumot hozva létre. Eszményképével az a művésztípus állítható szembe, amely a maga teremtett világában a valóság elemeit építő kockákként használja fel. Füst Milán univerzumában a reális és irreális világ határai elmosódnak, sőt egy új létminőségű szerves rendszert alkotnak. Itt lép be a vízió és a versépítkezések fúgaszerűsége, az ellentétes életanyagok és gondolatok futtatása egymás mellett. Ezért a Füst Milán-i allegória egyik különös vonása is a többrétegűség. Következésképpen Füst Milán költői módszerének újdonságát nem a szintaktikai síkon, a köznyelv mondattani szabályainak felbontásában kell keresnünk, hanem a tagmondatok egymás közötti viszonyában. Mind e mögött határozottan megfogalmazott világkép és versvilág húzódik meg, amely kezdettől fogva konstansnak bizonyul. Angyalosi szerint ez magyarázza Füst Milán lírai termékenységének időszakos elapadását, s benne a visszatéréseket, az örök tökéletesítési vágy érvényesülését.

         S végül ki kell emelnünk, hogy Angyalosi, miközben a magyar költészettörténetben Füst Milán magányosságát értelmezi, A lélek lehetőségeiben nem véletlenül helyezi Füst Milánt Balázs Béla és Lukács György mellé. A magyar irodalmi modernség kialakulása idején világképi jellegzetességeik közös válságból eredtek, s válaszaik ezért  vagy azonosak, vagy ellentéteikben is egy új szellemi konfigurációt jeleznek.

         Persze Angyalosi Gergely számol azzal, hogy a szembesített világkép- és poétikai elemzések következtetéseinek létformái a versek, amelyekben az eszmék hatásmechanizmusai verselemzésekben követhetők végig. Ő első könyve megjelenése után öt évvel, 1991-ben erre is kísérletet tesz, midőn az egyik legrejtélyesebb Füst Milán-vers, a Habok a köd alatt értelmezésére vállalkozik. Itt igazolva látja korábbi megállapítását: a Füst-versek beszélő szubjektuma mintegy az Én és a Mi közötti szférában helyezhető el. A verselemzésben azt is felismeri, hogy ezt a köztes szituációt  bizonytalan vibrálás fejezi ki az Én és  a Mi pólusa között. Tehát  a Füst Milán-i objektivitás vizsgálatát a beszélő alany egy versen belül is változó pozíciójának megfigyelésével kell kezdenünk. S innen szükségképpen eljut Kassák Lajos és Vas István korábbi megállapításaihoz, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy Füst Milán versei tele vannak történésekkel, amelyek egyszerre szeszélyesek és következetesek, s amelyekben a részletek pontossága csak fokozza az egész légkör valószerűségét. Ahogy Kassák Lajos jellemezte Füst Milán versvilágát: „Akárha elmerült vidékek kertjeiben bolyongnánk: nincs semmi megfogható körülöttünk, és mégis a túlzásig reális itt minden.” Két nyelvi árnyék harcát látjuk tehát e versekben, amelyben az Én, Mi, Ők tisztán nyelvi szférában léteznek. A kritikusok által emlegetett Füst Milán-i objektivitás így éppen abban érhető tetten, hogy a költemény indulatosan hirdet valamit, amiről csak lassan, közvetett módon derül ki, hogy üres. Emberi hangok, vagy ahogy manapság mondjuk: diskurzusok csatáznak itt a ’hideg űrben’, a ’kozmikus hidegben’. A vers hőse pedig egyfajta felettes Én, amely védelem a relativizmussal és a tébollyal szemben. Következésképpen Angyalosi Gergely abban is egyetért Kassák Lajossal, hogy Füst Milán nem neoklasszikus költő, beszédhelyzeteinek objektivitása csak igen távolról rokonítható a húszas évektől tapasztalható magyar újklasszikus törekvésekkel.

          Angyalosi megállapítása Füst Milán világképének és poétikájának konstans jellegéről nemcsak a költő újraíró szenvedélyét magyarázza, hanem meg nem értései és elhallgatásai után  befogadástörténetének feltámadásait is. Életművének időtlen és egyetemes terében az utókor újra és újra elkezdheti vele a párbeszédet, s új paradigmák birtokában is jelenvalónak tekintheti azt. Aligha véletlen tehát, hogy a legaktuálisabb mában olyan fiatal szerző is vállalkozott Füst Milán pályájának monografikus és elemző áttekintésére, akinek természetes közege a modern poétika, s ahhoz gazdag, kreatív világirodalmi, kultúrtörténeti és filozófiai műveltség, valamint költői érzékenység társul. Schein Gábor ő, aki Nevetők és boldogtalanok címmel 1996-ban kiadta alapos kötetét Füst Milán első pályaszakaszáról. Könyve egész módszere nyilvánvalóvá teszi, hogy egy szellemi párbeszéd folytatója, s ezért elmélyülten tanulmányozza, s helyenként vitatja elődei koncepcióit és kutatási eredményeit. Bevallja, hogy legközelebb Angyalosi Gergely áll hozzá, s az ő vitakérdéseit tartja a továbbgondolás szempontjából a legtermékenyebbnek. Így nemcsak átveszi a Lélek lehetőségei összehasonlító elemzéseit Lukács Györgyről, Balázs Béláról és Füst Milánról, hanem tovább is folytatja a filozófiai és esztétikai összefüggéskeresést.  Tehát nem elégszik meg a magyar irodalmi modernség szubjektivizmusának és az Én-feltárulkozásnak a szembesítésével: a filozófia dimenziójában is végigköveti a romantikus modell átalakulását. Ezért Füst Milán korai tanulmányát a külső és belső szemléletről nemcsak Junggal szembesíti, hanem az ősforrásnak tekinthető Schillerrel is. Mindhármukat foglalkoztatta, hogy a műalkotás visszavezethető-e az alkotó pszichológiai beállítottságára, de míg Füst Junggal szemben nyitva hagyta ezt a kérdést, addig az akarat és a szükségszerűség vitájában Schillerrel egyetért. Az objektív költészet fogalmának tisztázása közben pedig Lukács György Stefan George-ról írott esszéjéhez fordul vissza, amelyben a kifejezés hidegsége a századelő szentimentalizmusával és esztéticizmusával állítható szembe. Lukács György megállapítása pontosan kifejezi a korszakváltás igényét, amely a goethei alkalmi költészettel szemben olyan verseszményt fogalmaz meg, amely leválik mindenféle háttérről, amely a jelszerűség forrásaként vagy a reprezentáció tárgyaként íródhatna bele az olvasásba, nincs semmi nem szövegszerű, ami az olvasás szempontjából a művet megelőzné[…].Ez a visszanyomozás Schein Gábort elvezeti George Simmel koncepciójához, amelyben az objektív költészet fogalma a legkorábban felbukkan. E szerint a műalkotás az életen túlra növeszti az élet tartalmait, benne a tartalmi mozzanatok[…] sohasem kapcsolódnak valami életszerű egységgé[…]s a forma esztétikai megalkotottság. Ezután szükségképpen felvetődik Schein Gábor gondolatmenetében is, hogy a mi irodalomtörténeti hagyományunk a szerep fogalmával igyekezett áthidalni a líra feltételezett szubjektivitásának és a személyesség nyelvi megalkotottságának ellentétét. Innen nézve T.S. Eliot volt az,  akinek líramodelljét a visszafordítás és az ironikus dekonstrukció határozta meg. Schein Gábor azokkal ért egyet, akik szerint az álarc, a maszk mögül szóló beszéd az impassibilité Füst Milán-i meghaladásának a trükkje. E gondolatmenet végpontja pedig Nietzsche, aki az igazság mindenáron való akarását a nevetéssel, az iróniával állítja szembe. Ez a múltat történetietlenül, anakronisztikusan mutatja be, a paródiának szolgáltatja ki, s kettős látomást közvetít.

         Schein Gábor ugyanígy szembenéz az ornamentika, az allegória és a szimbólum korábban is felvetett fogalmaival. A lényeget ő is abban látja, hogy az ornamentális művészet a hasznostól való eltérést fejezte ki, amelyben a versírás egyfajta építés. A díszítésre, az öltözékre azért van szüksége a költészetnek, mert a teljesen meztelen gondolatok és érzések sebezhetőek. Míg mások úgy vélik, hogy elvileg feltételezhető egy meztelen, azaz metaforátlan nyelv is. Schein Gábor szerint azonban Walter Benjaminnál azonban az ornamen szónak egy másik jelentése játszik fontos szerepet, a várakozásé, a készülődésé, amely ugyan kész valami befogadásra, de nem irányul semmire. Így fordulhatott elő, hogy az ornamentika a kezdeti negatív megítélést követően Lukács György elméletében pozitív tartalmakat nyert. Ebben  a koncepcióban a művészet számára a történelem sem valóság, hanem – amint azt Füst Milán Párbeszéd Gulácsyról című írásában megfogalmazza – festett  történelem, művészet.

         A könyv Bukolika című fejezete arra keres választ, hogyan reprodukálja Füst Milán költészete az antik líra klasszikus műfajait. Ezért megismétli a költő  Babitsra utaló vitatkozó megállapítását: „Csak az él, ami fejlődik, változik, mozog: valami aktivitást kell kifejeznie annak, ami az élet látszatát akarja kelteni. A halott klasszicizmusnál igazabb az, amely a mai élet fordulatait fejezi ki, s emellett annak a vérmérsékletnek a folytatása, amely a régieké volt.” Így Schein Gábor szerint, Füst Milán és Babits lappangó vitája abból az eltérő viszonyból ered, amely a két költőt a Goethe-kor Bildung-eszményéhez fűzte.

         Schein Gábor – itt csak töredékesen vázolható – gondolatmenetét Füst Milán és Weöres Sándor együtt olvashatóságának  elemzése zárja le. S nem elsősorban a biográfiai  bizonyítékokra hivatkozik, hanem a két életmű viszonyára a század eleji magyar irodalmi modernség  uralkodó eszményeihez. Abból indul ki, hogy „a húszas évek végén, illetve a harmincas évek elején induló költőnemzedék körében többen voltak, akik Füst Milán verseiben lelték meg törekvéseik igazolását. Észrevéve azt, hogy a kortárs európai költészet horizontján valóban Füst Milán versei tartalmazzák a legtöbb olyan nyelvhasználati mozzanatot, amely a század eleji modernség szimbolista hagyományaitól eltérve egy egészen új formáját honosította meg a magyar irodalomban.…Ez lehetett az oka annak, hogy ...a fiatal költők egy része, az, amelynek nem volt hosszú ideig tartó, igazán intenzív  kapcsolata a kassáki avantgarde-dal, Füst Milánban fedezte fel saját poétikai eszményét.”

         Minderre Schein Gábor a késő-modernség nézőpontjából figyel fel. Innen nézve először Bori Imre avantgarde megközelítését gondolja újra: „A későmodernség szempontjából vizsgálva […]a klasszikus modernség és az avangárd ugyanazon horizonton belül bontakozik ki, ha egymást kizáró szerkezeteket érvényesít is. Később azonban megfogalmazza, hogy számára Füst és az avangárd kapcsolatánál sokkal fontosabb az a mindeddig alig elemzett tény, hogy a magyar klasszikus modernség legkevésbé sem monolit költészettörténeti képződményén belül az ő költészete az, amely a jelhasználati és nyelvszemléleti tendenciával a leginkább alkalmas volt rá, hogy a késő modernség olyan eltérő és saját koruk európai költészettörténeti alakulása felől is jól értelmezhető kezdeményezései, mint amilyen  Weöres Sándoré, vagy éppen Nemes Nagy Ágnesé volt, belőle merítsenek ösztönzést és rá tekintsenek vissza hagyománykeresésük során”. Gondoljuk el, amikor Bori Imre és kortársai  megírták Füst Milán-könyveiket, a késő modern még nem volt jelen az irodalomtörténet fogalomtárában. Ma már nélkülözhetetlen mert az Én-felfogásban és a nyelvhez való viszonyban megnevezi a századelő irodalmi modernitásának az alternatíváját, amelyet az elmélet már a Nyugat hőskorában megfogalmazott. Innen nézve főleg az újabb irodalomtörténész nemzedékek számára új távlatok nyíltak a múlt és a jelen, s a haza és a nagyvilág felé, tehát időben és térben. Mint minden befogadástörténet, Füst Miláné is párbeszéd az idővel.

         Ez az áttekintés persze itt a végén önmagára is visszakérdez, s azt válaszolja, hogy Füst Milán befogadástörténete  Füst Milán életművével, korával, a világirodalmi és eszmetörténeti asszociációkkal, a mítoszokkal és a társművészetekkel ugyancsak párbeszéd, s dialógus Füst Milán méltatói és kritikusai között. Igazsága tehát nem a felvázolt folyamat egyik vagy másik pontján helyezkedik el, hanem létformája a  dialógus,  a folyamat. Ebbe kapcsolódhat be Füst Milán régi és új olvasója, amikor összes verseinek új kiadását kézbe veszi.